DGT NCERSystem łączności dyspozytorskiej

DGT, korzystając z własnych rozwiązań telekomunikacyjnych, zaprojektowało system łączności dyspozytorskiej DGT NCER, który jest zgodny z wymaganiami kodeksu sieci NCER (ang. network code on electricity emergency and restoration) w zakresie dostosowania systemów łączności głosowej i infrastruktury związanej z systemami łączności, wykorzystywanej przez służby dyspozytorskie użytkowników systemów elektroenergetycznych.

Ze względu na strukturę systemów elektroenergetycznych oraz funkcje pełnione w nich przez służby dyspozytorskie wyłoniono 3 grupy użytkowników sieci elektroenergetycznej.

  • OSP (Operator Sieci Przesyłowej) - pełniący funkcję nadrzędną,
  • OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej),
  • SGU (ang. Significant Grid User) – wytwórcy i znaczący odbiorcy energii elektrycznej.

Kodeks sieci NCER wymaga, aby u każdego z tych użytkowników istniało przynajmniej jedno Centrum Sterowania (w OSP dwa:  główne i rezerwowe), wyposażone w redundantne moduły łączności telefonicznej. Liczba zdublowanych urządzeń łączności na danym stanowisku dyspozytorskim, dla wszystkich trzech grup użytkowników określa się indywidualnie, w zależności od wielkości i potrzeb, wynikających z charakteru danego centrum sterowania.

System łączności dyspozytorskiej DGT NCER może być zastosowany w centrum sterowania u każdego z wymienionych wyżej użytkowników (OSP, OSD i SGU). System składa się z dwóch modułów telekomunikacyjnych: głównego i rezerwowego modułu dyspozytorskiego, identycznie wyposażonych co najmniej w niżej wymienione interfejsy:

  • interfejs cyfrowych łączy systemowych Up0 lub Uk0 (8),
  • interfejs VoIP (SIP Trunk, SIP oraz SUIP),
  • interfejs cyfrowych traktów E1 (Q.sig, DSS1) do sieci PSTN/resortowych oraz rejestratorów rozmów,
  • interfejs analogowych łączy miejskich TM (8),
  • interfejs CTI do rejestratora rozmów oraz konsoli dyspozytorskiej.

Do modułów telekomunikacyjnych dołączone są konsole dyspozytorskie, z możliwością przełączenia się z głównego modułu telekomunikacyjnego na rezerwowy w przypadku awarii. Konsole dyspozytorskie są podłączone do modułów poprzez interfejs VoIP (SuIP). Dodatkowo, do modułów są dołączone cyfrowe telefony systemowe, zapewniające łączność awaryjną.

 Cyfrowe łącza E1/IP są zdublowane i doprowadzone zarówno do modułu głównego jak i rezerwowego, aby w przypadku awarii dyspozytorzy mieli taki sam dostęp do łączy zewnętrznych, jak w sytuacji normalnej pracy systemu.

Rejestracji podlegają wszystkie rozmowy realizowane poprzez cyfrowe aparaty systemowe oraz konsole dyspozytorskie. Nagrywanie korespondencji odbywa się za pośrednictwem łączy E1 (lub VoIP), natomiast wyzwalanie nagrywania oraz przekazywanie do rejestratorów informacji związanej z nagraniami jest realizowane przez interfejs CTI.

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat blokowy systemu DGT NCER.

NCER1

 

Proponowany system łączności DGT NCER posiada możliwość rozszerzenia funkcjonalności o integrację z łącznością radiową (TETRA lub DMR) oraz satelitarną, tak jak na rysunku poniżej.

NCER2

Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip