Ogólne Warunki Licencji *

 1. Oprogramowanie i/lub Dokumentacja, którego DGT Sp. z o.o. (DGT) jest producentem i/lub właścicielem, podlega licencjonowaniu w zakresie możliwości użytkowania oraz dostępnych funkcjonalności.
 2. DGT, stosowanie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1231 ze zm.), w odniesieniu do Oprogramowania i/lub Dokumentacji, udziela Kontrahentowi odpłatną licencję (Licencja) na warunkach określonych poniżej, polegających na:
  1. przekazaniu  niewyłącznego,  bezterminowego  i  niezbywalnego  prawa  do używania Oprogramowania oraz jego aktualizacji w ramach posiadanej przez Kontrahenta  wersji,  dostarczonego  w ramach  umowy  z  Kontrahentem,  na terenie RP, z ewentualnym prawem do udzielenia sublicencji Użytkownikowi Końcowemu, bez prawa do wykonywania praw zależnych do Oprogramowania, na następujących polach eksploatacji:
   1. używanie, instalacja, uruchamianie i korzystanie z Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i celem wskazanym w umowie z Kontrahentem i z Dokumentacją,
   2. wprowadzanie do sieci Intranet wyłącznie warstwy komunikacyjnej Oprogramowania w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji Urządzeń,
   3. przystosowanie Oprogramowania w warstwie eksploatacyjnej przy użyciu standardowych instrukcji eksploatacyjnych,
  2. przekazaniu niewyłącznego, bezterminowego i niezbywalnego prawa do używania Dokumentacji dostarczonej w ramach umowy z Kontrahentem, na terenie RP, z ewentualnym prawem do udzielenia sublicencji Użytkownikowi Końcowemu, bez prawa do wykonywania praw zależnych do Dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:
   1. przystosowanie Dokumentacji wyłącznie do własnych potrzeb i na własny użytek Kontrahenta,
   2. kopiowanie Dokumentacji jedynie w celach rejestracji i eksploatacji lub celach, na które DGT udzielił wyraźnej zgody na piśmie. Wszelkie sporządzone kopie Dokumentacji muszą zawierać takie same zastrzeżone i poufne oznaczenia, jakie widnieją na Dokumentacji oryginalnej. DGT nie zezwala na kopiowanie i powielanie instrukcji obsługi dostarczonej Kontrahentowi.
 3. Każdorazowo Kontrahent uzyskuje Licencję na używanie Oprogramowania wyszczególnionego na Liście Oprogramowania dołączonej do protokołów odbiorczych umowy z Kontrahentem oraz na dostępne funkcjonalności Oprogramowania. Rozszerzenie zakresu dostępnych funkcjonalności jest zależne od wersji posiadanego Oprogramowania i wymaga podniesienia wersji Oprogramowania i/lub zakupienia dodatkowej funkcjonalności oraz uzyskania licencji na korzystanie z wyższej wersji Oprogramowania i/lub dodatkowej funkcjonalności.
 4. Kontrahent uzyskuje Licencje w dniu odbioru bez zastrzeżeń albo odbioru warunkowego przedmiotu umowy zawartej z DGT lub jego odpowiedniej części, którego te prawa dotyczą, jednak nie później niż z dniem odbioru końcowego.
 5. Licencja udzielana jest na okres 25 lat, a po tym okresie przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i jest niewypowiadalna. Jeżeli powyższy zapis okaże się nieważny lub bezskuteczny z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia, przy czym DGT zobowiązuje się do niewykonywania takiego uprawnienia. Licencja może zostać również wypowiedziana w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Kontrahenta i/albo użytkującego Oprogramowanie na podstawie sublicencji, warunków udzielonej Licencji.
 6. Oprogramowanie, w stosunku do którego udzielana jest Licencja, może stanowić samodzielny przedmiot świadczeń DGT lub stanowi integralną część Urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy z Kontrahentem. Dostarczone w ramach takiej umowy Urządzenia mogą być obsługiwane wyłącznie przez Oprogramowanie, w wersji aktualnej z wersją dostarczoną w ramach umowy lub innej wersji dostarczonej przez DGT. W ramach Licencji DGT zabrania Kontrahentowi i Użytkownikowi Końcowemu używania i korzystania z Oprogramowania z innymi urządzeniami lub sprzętem niż dostarczone w ramach umowy z Kontrahentem, nawet gdy ich producentem był DGT.
 7. Wszelkie zmiany, powielanie, modyfikowanie, uzupełnianie, kompilowanie, dekompilowanie, rozmontowywanie lub imitowanie, czy też przekazywanie i/lub udostępnianie Oprogramowania mogą być dokonywane wyłącznie przez DGT lub osoby upoważnione przez DGT na piśmie. Ograniczenia odnośnie modyfikacji nie dotyczą zmian wprowadzanych do baz danych Oprogramowania przy użyciu standardowych instrukcji eksploatacyjnych.
 8. Kontrahent lub Użytkownik Końcowy może sporządzić 1 (jedną) kopię zapasową (bezpieczeństwa) Oprogramowania, pod warunkiem, że będzie ona oznaczona tak jak Oprogramowanie oryginalne, w żadnym wypadku nie będzie używana równocześnie z Oprogramowaniem, zostanie odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, nie będzie udostępniana osobom trzecim.
 9. Prawa  autorskie  i  inne  prawa  w  zakresie własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania oraz Dokumentacji, bez względu na formę jego włączenia, a w szczególności programy komputerowe i ich moduły oraz dokumenty ich dotyczące, są wyłączną własnością DGT lub są używane przez DGT na podstawie licencji uzyskanej od właściciela praw autorskich, będącego osobą trzecią.
 10. DGT oświadcza, że korzystanie przez Kontrahenta z Licencji, nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw własności przemysłowej, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej. Z dniem, o którym mowa w pkt. 4 i w ramach wynagrodzenia, DGT przenosi na Kontrahenta także prawo własności nośników, na których Oprogramowanie zostało utrwalone.
 11. Niniejsze warunki licencyjne nie przyznają Kontrahentowi ani Użytkownikowi Końcowemu żadnych praw do Oprogramowania oraz Dokumentacji DGT, poza prawami wyraźnie określonymi w umowie z Kontrahentem.
 12. Kontrahent zobowiązany zostaje do przestrzegania warunków i postanowień Licencji DGT oraz do przekazania ich Użytkownikowi Końcowemu wraz z sublicencją. W przypadku naruszenia prawa w powyższym zakresie, DGT służy prawo natychmiastowego rozwiązania udzielonej Licencji.
 13. W przypadku zainstalowania przez Kontrahenta lub Użytkownika Końcowego na dostarczonych w ramach umowy z Kontrahentem Urządzeniach oprogramowania obcego, DGT nie gwarantuje całkowitej bezbłędności Oprogramowania oraz poprawnego współdziałania z innymi programami. DGT w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania lub braku możliwości użytkowania Oprogramowania niezależnie od tego, w jaki sposób szkody te powstały i czego dotyczą.
 14. DGT nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe u Kontrahenta lub Użytkownika Końcowego w wyniku zastosowania Oprogramowania w przypadku, gdy zostanie dowiedzione, że było to niezgodne z warunkami licencji lub ze szczególnymi zapisami aplikacyjnymi zawartymi w Dokumentacji. DGT nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieautoryzowanego, to jest niezgodnego z umową z Kontrahentem, wykorzystania Oprogramowania dostarczonego wraz z Urządzeniami.
 15. Dla potrzeb powyższych postanowień ustala się następujące definicje użytych określeń:

  Dokumentacja - dokumentacja, której właścicielem jest DGT, w tym dokumentacja Oprogramowania oraz dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacyjna oraz instrukcje obsługi Urządzeń;
  Kontrahent - strona zawartej umowy z DGT,
  Lista Oprogramowania - wykaz licencjonowanego Oprogramowania,
  Oprogramowanie - programy komputerowe bez kodów źródłowych, których DGT jest producentem i/lub właścicielem, dostarczane przez DGT w ramach realizacji umowy z Kontrahentem, wskazane szczegółowo na Liście Oprogramowania każdorazowo dołączonej do protokołów odbiorczych umowy z Kontrahentem;
  Urządzenia - całość materialnych części sprzętu, dostarczanych przez  DGT w ramach realizacji przedmiotu umowy z Kontrahentem;
  Użytkownik Końcowy – podmiot faktycznie użytkujący lub korzystający z Oprogramowania i Dokumentacji.

 

* zaprezentowane warunki licencyjne mogą ulec zmianie zgodnie z wymaganiami i treścią zawartej umowy z Kontrahentem

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip